1. Home
  2.  | Downloads

Downloads

Divers

Schoolplan
In het CVO Accent schoolplan 2019-2023 laat Accent zien op welke manier zij aan de wet op het VO voldoet en welke ambities de komende jaren nagestreefd worden. We vinden het belangrijk om onze medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere samenwerkingspartners te informeren over onze plannen voor de periode 2019-2023.

Pestprotocol
De scholen van Accent hebben een veiligheidsplan. Het pestprotocol is onderdeel van dit plan. In ons pestprotocol staat:

  • hoe de Accent school pestgedrag signaleert
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken

Ouders kunnen het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij de directie van de scholen.

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Sinds 2017 wordt er op alle scholen van Accent gewerkt met de meldcode Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling en sinds januari 2019 met de 5 stappen uit de verbeterde meldcode en het bijbehorende afwegingskader. De 5 stappen van de meldcode zijn geïntegreerd in de zorgstructuur van de scholen. Op alle Accent scholen is een Aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze medewerker is gecertificeerd en wordt regelmatig bijgeschoold. Een verkorte algemene versie van de op de Accent scholen uitgewerkte protocollen Meldcode vindt u hier.

 

meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl